CONTACT
Lezing door Eva Stache op het Congres Natuurlijk op 20 november 2019 Olst, Foto © Martin Hols

Lezing door Eva Stache op het Congres Natuurlijk op 20 november 2019 Olst, Foto © Martin Hols

Eva Stache MSc. architect bna, onderzoeker TU Delft, CiTG, Materialen en Duurzaamheid

 

Architectenregister

Registratienummer: 1.970701.018

 

Eva Stache is afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteti Ion Mincu in Bucarest. Na haar studie heeft zij werkervaring opgedaan bij diverse architectenbureaus, bij theaters als decor en kostuumontwerper, en bij uitgeverijen als grafisch ontwerper. In 1998 richtte ze haar eigen architectenbureau op in Oostzaan, met als specialisme duurzaam bouwen.

 

Onderzoeken is een essentieel onderdeel van Stache’s ontwerpstrategie. Diverse onderzoeken in opdracht van Novem, RVO en BNA Onderzoek hebben bijgedragen aan een diepere kennis over implementatie van duurzaamheid, wijze van benaderen van een ontwerpopgave, beheren van een ontwerp en bouwproces in kleine of grote projecten. 

 

Haar promotieonderzoek aan de TU Delt Faculteit Civiele Techniek, afdeling Materialen en Duurzaamheid heeft als thema Groen als Bouwmateriaal. Het is gericht op het verkennen van de effecten van stadsvegetatie op het stadsklimaat. Het gebruik van ecosysteemdiensten in de stad is volgens de resultaten, een van de weinige duurzame middelen om klimaatverandering en diens dramatische effecten op een effectieve wijze tegen te gaan. Alle onderzoeksresultaten worden direct vertaalt in de klimaatbestendige architectuurontwerpen van het bureau. De ambitie daarin is zeer hoog: energieneutraal, klimaatneutraal en water neutraal bouwen.

 

Eva Stache is lid van de Bond van Nederlandse Architecten, de Hongaarse Associatie  van Décor en kostuumontwerpers in Budapest, envan de Bond van Roemeense Architecten, en is onderzoeker aan de TU Delft Faculteit Civiele Techniek afdeling Materialen en Duurzaamheid.

In 1987 ontving zij de prijs voor ‘Uitstekende Culturele Prestatie’, van de Hongaarse Ministerie voor Cultuur en Wetenschap. In 2003 won zij de eerste prijs van de Architectuurwedstrijd ‘Ontwerp een cataloguswoning met een EPC van 0,7 of lager’.

 

STAcHE ARCHITECT bna – Het bureau werkt uitsluitend duurzaam en energiezuinig. Het werkgebied reikt vanaf woningbouw door verschillende vormen van utiliteitsbouw tot en met gebouwen voor de zorg, nieuwbouw, restauratie en studies over duurzaamheid

Bijzondere projecten:

2009    Restauratie en uitbreiding van gemeentelijk monument Verzorgingstehuis De Rusthoeve, Purmerend.

2009    Twee appartementsgebouwen met 24 woningen en een ondergrondse parkeerstalling, Heiloo;

2009    Labyrint - tentoonstelling in de Boterhal, Hoorn;

2009    Gast in het Landschap. 30 woningen in een landelijk gebied. ;

2009    De Rietkraag - uitbreiding van een basisschool met introductie van duurzame maatregelen;

2010    Tangramhuis –energienul cataloguswoningen in Soest;

2010    De Resten - tentoonstelling in Kunstuitleen, Alkmaar;

2010    Concordia – ontwerp van een creatiecentrum, Oostzaan;.

2010    Jacob Cornelisz. van Oostsanen - monument,  kerkplein Oostzaan;.

2011     Nova Zorghotel - luxe zorghotel, Purmerend;

2011     Herinrichting Karel Bakkerzaal in Jaap van Praaghuis Purmerend

2012     Ontmoetingscentrum op Landgoed Nieuw Valkeveen, Naarden;

2013     Tangramwoning - energienul woonhuis, Lent;.

2013     Een Reis naar Parijs - expo met CO2-OO ABC Architectuurcentrum, Haarlem, en Casla Almere;

2014     14 woningen op daken – WOV, Oostzaan;

2015     Twee onder een kap energiezuinig woning in Heemskerk

2016     De Meeuwvleugel - verduurzaming van een bestaand verzorgingsafdeling te Purmerend;

2016     Herinrichting van een art deco woning in Oostzaan

2017     Het Radio Negenterrein Oostzaan - ontwerp voor een ecologisch, energienul wijk;

2018     Herontwikkeling Novawhere, zorggebouw met 157 bedden, Purmerend;

2018     Medisch Centrum Novawhere - ontwerp voor een medisch centrum Purmerend.;

2018     Energiezuinig Tangramwoning in Oostzaan

2019     Lotushuis - ontwerp voor een logeergebouw op landgoed in opdracht van het ITC Naarden;

2019     Ecohof Noorderveer - Ontwerp voor een ecologisch woongemeenschap in Wormerveer, Zaanstad;

STAcHE ARCHITECT bna is gevestigd in het gebouw van de oude ULO school aan de Provinciale weg te Zaandam. Het pand, ontworpen door architect Gerrit Bakker en gebouwd in 1965,  is in 2017 gemeentelijk monument geworden.

STAcHE ARCHITECT bna is gevestigd in het gebouw van de oude ULO school aan de Provinciale weg te Zaandam. Het pand, ontworpen door architect Gerrit Bakker en gebouwd in 1965,  is in 2017 gemeentelijk monument geworden.

STAcHE ARCHITECT bna is gevestigd in het gebouw van de oude ULO school aan de Provinciale weg te Zaandam. Het pand, ontworpen door architect Gerrit Bakker en gebouwd in 1965,  is in 2017 gemeentelijk monument geworden.

STAcHE ARCHITECT bna


Burgemeester Bratstraat 40 1511BL Oostzaan The Netherlands

06 305 999 60

postmaster@stache-architect.nl

www.stache-architect.nl


bezoekadres:

De Groene Bark

Provinciale weg 302, 1506MJ Zaandam

Eva Stache MSc. architect bna, Phresearcher at the TU Deflt, Faculty of Civiel Enginiering and Geosciences, Materials & Sustainability


Architect register
Registration number: 1.970701.018


Eva Stache graduated as an architect at the Technische Universiteti Ion Mincu in Bucarest. After her studies, she gained work experience at various architectural firms, at theaters as a set and costume designer, and at publishers as a graphic designer. In 1998, she founded her own architectural firm in Oostzaan, specializing in sustainable building.


Researching is an essential part of Stache’s design strategy. Various studies commissioned by Novem, RVO and BNA Research have contributed to a deeper knowledge about implementation of sustainability, approach to a design assignment, management of a design and construction process in small or large projects.


Her PhD research at the TU Delt Faculty of Civil Engineering, Department of Materials and Sustainability, has the theme Green as Building Material. It is aimed at exploring the effects of urban vegetation on the urban climate. According to the results, the use of ecosystem services in the city is one of the few sustainable means to effectively combat climate change and its dramatic effects. All research results are directly translated into the firm's climate-proof architectural designs. The ambition is very high: energy-neutral, climate-neutral and water-neutral construction.


Eva Stache is a member of the Association of Dutch Architects, the Hungarian Association of Decor and costume designers in Budapest, and of the Association of Romanian Architects, and is a researcher at the TU Delft Faculty of Civil Engineering Materials and Sustainability Department.
In 1987 she received the "Excellent Cultural Performance" award from the Hungarian Ministry of Culture and Science. In 2003 she won the first prize in the Architecture Contest "Design a catalog home with an EPC of 0.7 or lower".


STAcHE ARCHITECT bna - The desk works exclusively in a sustainable and energy-efficient way. The working area extends from residential construction through various forms of non-residential building to healthcare buildings, new construction, restoration and studies on sustainability.

Special projects:

2009   Restoration and extension of municipal monument De Rusthoeve nursing home, Purmerend.

2009   Two apartment buildings with 24 apartments and an underground parking facility, Heiloo;

2009   Labyrinth - exhibition in the Boterhal, Hoorn;

2009   Guest in the Landscape. 30 homes in a rural area. ;

2009   De Rietkraag - expansion of a primary school with the introduction of sustainable measures;

2010   Tangramhuis –energienul catalog houses in Soest;

2010   De Resten - exhibition at Kunstuitleen, Alkmaar;

2010   Concordia - design of a creation center, Oostzaan ;.

2010   Jacob Cornelisz. van Oostsanen - monument, church square Oostzaan ;.

2011   Nova Care Hotel - luxury care hotel, Purmerend;

2011   Refurbishment of the Karel Bakkerzaal in Jaap van Praaghuis Purmerend

2012   Meeting Center at Landgoed Nieuw Valkeveen, Naarden;

2013   Tangram home - zero energy home, Lent ;.

2013   A Journey to Paris - expo with CO2 OO ABC Architecture Center, Haarlem, and Casla Almere;

2014   14 houses on roofs - WOV, Oostzaan;

2015   Semi-detached, energy-efficient home in Heemskerk

2016   De Meeuwvleugel - making an existing care department in Purmerend more sustainable;

2016   Refurbishment of an art deco home in Oostzaan

2017   The Radio Negenterrein Oostzaan - design for an ecological, energy-free neighborhood;

2018   Novawhere redevelopment, care building with 157 beds, Purmerend;

2018   Novawhere Medical Center - design for a Purmerend medical center .;

2018   Energy-efficient Tangram home in Oostzaan

2019   Lotushuis - design for a guesthouse on an estate commissioned by the ITC Naarden;

2019   Ecohof Noorderveer - Design for an ecological residential community in Wormerveer, Zaanstad;

STAcHE ARCHITECT bna is located in the building of the old ULO school on the Provinciale weg in Zaandam. The building, designed by architect Gerrit Bakker and built in 1965, became a municipal monument in 2017.

STAcHE ARCHITECT bna is located in the building of the old ULO school on the Provinciale weg in Zaandam. The building, designed by architect Gerrit Bakker and built in 1965, became a municipal monument in 2017.

STAcHE ARCHITECT bna is located in the building of the old ULO school on the Provinciale weg in Zaandam. The building, designed by architect Gerrit Bakker and built in 1965, became a municipal monument in 2017.
STAcHE ARCHITECT bna is located in the building of the old ULO school on the Provinciale weg in Zaandam. The building, designed by architect Gerrit Bakker and built in 1965, became a municipal monument in 2017.

volg ons op

Burgemeester Bratstraat 40 1511BL Oostzaan The Netherlands

06 305 999 60

postmaster@stache-architect.nl

www.stache-architect.nl


bezoekadres:

De Groene Bark

Provinciale weg 302, 1506MJ Zaandam

 
 
 
 

Marketing Permissions - STAcHE ARCHITECT bna will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide the latest project updates,

publications and events. You can change your mind at any time by sending us an email at postmaster@stache-architect.nl. We will treat your information with respect.