WOV OOSTZAAN

SOCIALE DAKWONINGEN OOSTZAAN = SOCIAL DWELLINGS OOSTZAAN

Opdrachtgever: WOV Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting

Locatie: Oostzaan,

Aannemer: HSB Bouw Volendam

Houtconstructie: Houtbouw ’t Zand, Zand Noord Holland

Constructeur: Constructeibureau Tentij, Heemsker

Bouwsom: € 1.980.000,-

Totale oppervlakte:1661 m2

Oppervlakte woning:76 m2

Oplevering:december 2013

 

Client: WOV Housing Association Oostzaanse Volkshuisvesting

Location: Oostzaan,

Contractor: HSB Bouw Volendam

Timber structure: 't Zand, Zand Noord Holland

Constructor: Constructiebureau Tentij, Heemskerk

Costs: € 1.980.000, -

Total area: 1661 m2

Surface per dwelling: 76 m2

Completion: December 2013

14 dak-woningen in Oostzaan

Categorie: Leefbaarheid & Sociale Cohesie (‘livability’): het gebouw draagt bij aan de leefbaarheid.

 

De opgave was om op vier bestaande woonblokken in Oostzaan 14 sociale dak-woningen voor starters te realiseren in opdracht van de WOV Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting.

 

De locatie aan de Jacob Corneliszstraat is in 1973 bebouwd met 4 blokken (appartementengebouwen) in twee lagen. De gebouwen waren gedateerd en eenvoudig ingericht. De bestaande plattegronden zijn opgebouwd uit woningen van ca. 100 m2 in vierkant aan elkaar gebonden door de gezamenlijke ingangen en trappenhuizen.

 

De nieuwe dak opbouwen volgen de bestaande stramien van vierkanten en gangen. De daken kregen een mansardekap vorm en de gangen zijn met glazen puien gerealiseerd.

De indeling binnen elke woning volgt in grote mate de indeling van de bestaande woning daaronder, wegens constructieve redenen.

 

Uitgangspunt was het realiseren van een opwaardering van de bestaande gebouwen in architectonische zin: de sombere uitstraling te laten verdwijnen, door een vrolijkere maar ook complexere vormgeving, en een herkenbar, aantrekkelijk woonomgeving te realiseren.

 

Om de gestelde doelen te bereiken is gekozen voor een karaktervolle dakbedekking, zink-look Ruuki, in terra-cota kleur welke de woningen volledig rondom bedekt, ook in de gangen binnen de serres. De woningen geven op die manier een zelfstandig indruk.

Ze worden aan elkaar gekoppeld door transparante serres, lager dan de mansardekappen, waardoor ook een betere geleding tot stand komt en de volumeopbouw meer aansluit op de dorpse ‘doorkijken’ sfeer.

 

Om de vormgeving te verbijzonderen en herkenbaar te maken is gekozen voor een kleurrijke toch ‘ton in ton’ balustrade voor de balkons buiten en binnen de gevel.

 

Het complex van 1662 m2 is gerealiseerd uit € 1.980.000,-. De samenwerking met opdrachtgever en aannemer is harmonieus verlopen, te danken onder meer aan een uitgebreide projectintroductie en aan hele korte lijnen in de communicatie.

 

Een graadmeter voor het gerealiseerd complex was het feit dat bij het verhuurtraject in eerste instantie zijn weinig aanmeldingen binnengekomen (‘wie wil nou in die blokken wonen?’) . Na het organiseren van een open dag door de eigenaar zijn de woningen direct verhuurd en omwonenden unaniem tevreden zijn met de nieuwe leefomgeving.

 

14 roof houses in Oostzaan, The Netherlands

Goal: Liveability & Social Cohesion ('livability'): the building contributes to the quality of life.

 

The task was to realize 14 social roof houses for starters on four existing residential blocks in Oostzaan, commissioned by the WOV Housing Association Oostzaanse Volkshuisvesting.

 

At the location on the Jacob Corneliszstraat 4 apartment buildings in two layers were built in 1973. The buildings were dated and simply furnished. The existing floor plans contained houses of approx. 100 m2 in square form bound together by the joint entrances and staircases.

 

Building the new roof follows the existing pattern of squares and corridors. The roofs were given a mansard roof and the corridors were realized with glass fronts. The layout within each house largely follows the layout of the existing dwelling below, due to constructive reasons.

 

The starting point was to realize an upgrading of the existing buildings in an architectural sense: to make the gloomy appearance disappear, by creating a more cheerful but also more complex design, and a recognizable, attractive living environment.

 

In order to achieve these goals, a distinctive roof covering, zinc-look Ruuki, in terra-cota color has been chosen, covering the houses completely all around, also in the corridors within the greenhouses. The houses thus look independent. They are linked to each other by transparent greenhouses, lower than the mansard hoods, which also results in a better articulation and the volume increase more in line with the village's 'look through' atmosphere.

 

To make the design more distinctive and recognizable, a colorful 'ton in ton' balustrade was chosen for the balconies outside and inside the façade.

 

The complex of 1662 m2 has been realized from € 1.980.000, -. The collaboration with the client and the contractor has been harmonious, thanks in part to an extensive project introduction and very short communication lines.

 

A yardstick for the complex after realisation was the fact that few registrations were received in the rental process ('who wants to live in these blocks?'). After organizing an open day by the owner, the houses were immediately let and residents are unanimously satisfied with the new environment.