MCN PURMEREND

PROGRAMMA VAN EISEN VOOR MCN PURMEREND IN PICTOGRAMEN

PROGRAM OF REQUIREMENTS FOR MCN PURMEREND IN PICTOGRAMS

MEDISCH CENTRUM NOVAWHERE PURMEREND

 

Locatie: Purmerend

Realisatie: 2013-2018

Opdracht: Zorgcirkel Purmerend

Constructeur: Tentij, Heemskerk

BVO: 1500m2

Bouwsom: € 3.500.000,-

Aannemer: KBK Volendam

 

De opdrachtgever

De Zorgcirkel is een middelgrote zorgverlener voor ouderen en eigenaar van 30 locaties in verschillende Noord-Hollandse gemeentes. Een ervan, de Purmerendse Novawhere is voorloper in het bieden van zorg geïnspireerd uit de dagelijkse ervaringen, en gebaseerd op de werkelijke zorgvraag. Dat betekend snel inspelen op de actuele ontwikkelingen en flexibel meegaan in de veranderingen.

 

De opgave

Zorgcirkel Novawhere heeft een nieuw medisch centrum gerealiseerd met een meervoud aan doelen. Ten eerst de eigen expertise beter naar de zorgbehoevenden te brengen. Daarnaast om door de kennis te bundelen ook kennis uitwisseling te bevorderen voor een hogere kwaliteit van de geleverde diensten. En ten derde een duidelijk centrale punt te realiseren waarop de bewoners van de omliggende wijken zich kunnen baseren: een slimme profilering.

 

Medisch Centrum Novawhere zal daarom diverse zorgverleningspraktijken uit de eerste lijn huisvesten: meerdere huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiopraktijk en een tandartsenpraktijk. Alle deelnemers aan de GOED (gezondheidsorganisaties onder een dak) zullen in de nieuw te bouwen deel van de bestaande zorginstelling Novawhere gehuisvest worden.

 

Locatie

Er is gegeven een bestaande gebouw volledig gericht op ouderenzorg, een harmonieus aangelegde tuin aan de oost- en zuidkant van het gebouw, parkeerplaats fungerend ook als bron van reuring voor bewoners, rustige omgeving en water.

Toch alles in de nabijheid van winkels en woonwijken, een goed gekozen plek voor een medisch centrum gezien de centrale ligging.

 

PVE

De wensen van opdrachtgever, gebruiker en ontwerper wijzen naar een modern, duurzaam en vitaal gebouw, gekenmerkt door kunst, transparantie en flexibiliteit.

Een complexe opgave met veel diverse participanten. Een eigenaar en zorgverlener (Zorgcirkel), drie verschillende gebruikers (huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten) en de eindgebruikers (patiënten en cliënten).

De nodige oppervlaktes zijn aanzienlijk, bouwen op meerdere lagen is niet gewenst en de groene omgeving mag niet onnodig versteend worden. Deze ogenschijnlijke tegenstellingen zijn als inspirerende ingrediënten beschouwd. Als alle wensen gehonoreerd worden onverwachte waarden worden zichtbaar.

 

De functies

De apotheek past in oppervlakte naadloos op de nog open plek onder de vleugel van het bestaande gebouw. Door deze functie onderdoor te laten steken naar de kleine tuin aan de noordkant wordt het medisch centrum een wezenlijk onderdeel van het gebouwencomplex.

 

Samen met de andere praktijken de apotheek krijgt haar ingang vanaf de centraale gang, tegenover de huisartsenpraktijk. De apotheek is open naar de gang, de huisartsen worden door een glazen wand gebonden en gescheiden van dezelfde gang. Deze ruimtelijke oplossing schept een ruimtelijke / visuele plein tussen de twee functies en breekt de eentonigheid.

 

De huisartsenpraktijk, gaat in de eerste van de twee gebouwdelen haar locatie vinden, de fysiotherapie en tandartsen in de tweede. De twee gebouwdelen worden verbonden door een serre. Deze transparante en lichte plek is tevens de spil tussen het medisch centrum en de gang op de begane grond van de bestaande verpleeghuis.

 

Het ontwerp

De bouwvolume is een-laags, met een begroeide dak, een opgetilde tuin. De gevels zijn bekleed met hout, speels en levendig in twee kleuren. De donkere rode kleur duid aan de plaats van de gevelopeningen en tevens creëert een ritme van verticale vlakken, zoals de boomstammen in een park. De houten latten van de gevel lopen schuin vanaf de grond in een helling van 6° omhoog, versterkend het effect van optillen van een stuk natuur. De relatie met de grond blijft sterk, de beweging van links-laag naar rechts-hoog is positief en optimistisch.

 

Het begroeide dak is een belangrijk onderdeel van het ontwerp geworden, om het uitzicht vanuit het verpleeghuis zo plezierig mogelijk te houden. De onvermijdelijke luchtbehandelingsinstallaties op die daken worden groen gespoten, zodat ze beter integreren in de groene achtergrond.

 

MEDICAL CENTER NOVAWHERE PURMEREND

 

Location: Purmerend

Realisation: 2013-2018

Client: Zorgcirkel Purmerend

Constructor: Tentij, Heemskerk

Surface: 1500m2

Costs: € 3.500.000,-

Contractor: KBK Volendam

 

The contractor

The Zoegcircle is a medium-sized care provider for the elderly and owner of 30 locations in various North Holland municipalities. One of them, the Novawhere in Purmerend is a forerunner in providing care inspired from the daily experiences, and based on the actual demand. That means responding quickly to the current developments and flexible in the changes.

 

The exercise

Zorgcirkel Novawhere intended to realize a new medical center with a multitude of goals. First, to bring their own expertise better to those in need of care. In addition, by pooling knowledge, we also promote knowledge exchange for a higher quality of the services provided. And thirdly, to realize a clear central point on which the residents of the surrounding districts can base themselves: a smart profiling.

 

For this reason, the Novawhere Medical Center will house a number of primary care practices: multiple GP practices, a pharmacy, a physio practice and a dental practice. All participants in the GOED (health organizations under one roof) will be housed in the newly to be built part of the existing care facility Novawhere.

 

Location

There is given an existing building fully focused on care for the elderly, a harmoniously landscaped garden on the east and south side of the building, parking also functioning as a source of excitement for residents, quiet environment and water.

Yet everything in the vicinity of shops and residential areas, a well-chosen place for a medical center given the central location.

 

Program of requirements

The wishes of the client, user and designer point to a modern, sustainable and vital building, characterized by art, transparency and flexibility.

A complex task with many diverse participants. An owner and care provider (Zorgcirkel), three different users (general practitioners, pharmacists and physiotherapists) and the end users (patients and clients).

The necessary surfaces are considerable, building on several layers is not desirable and the green environment should not be unnecessarily petrified. These apparent contradictions are considered inspiring ingredients. If all wishes are met, unexpected values ​​become visible.

 

The functions

The pharmacy fits seamlessly into the open space under the wing of the existing building. By leaving this function under the small garden on the north side, the medical center becomes an essential part of the building complex.

 

Together with the other practices the pharmacy gets its entrance from the central corridor, opposite the GP practice. The pharmacy is open to the corridor, the general practitioners are bound by a glass wall and separated from the same corridor. This spatial solution creates a spatial / visual square between the two functions and breaks the monotony.

 

The GP practice will find its location in the first of the two building parts, the physiotherapy and dentists in the second. The two building parts are connected by a conservatory. This transparent and light spot is also the axis between the medical center and the corridor on the ground floor of the existing nursing home.

 

The design

The construction volume is one-layer, with an overgrown roof, a raised garden. The facades are covered with wood, playful and lively in two colors. The dark red color indicates the location of the façade openings and also creates a rhythm of vertical surfaces, such as the tree trunks in a park. The wooden slats of the façade slope upwards from the ground in a slope of 6 °, reinforcing the effect of lifting a piece of nature. The relationship with the ground remains strong, the movement from the left-low to the right-high is positive and optimistic.

 

The overgrown roof has become an important part of the design, in order to keep the view from the nursing home as pleasant as possible. The inevitable air treatment installations on these roofs are sprayed green so that they integrate better in the green background.