JACOB CORNELISZOON VAN OOSTZANEN

MONUMENT VOOR JACOB CORNELISZ. VAN OOSTSANEN


Locatie: Oostzaan

Realisatie: 2010

Opdracht: Stichting Jacob Cornelsz. van Oostsanen

Constructeur: Tentij, Heemskerk

Bouwsom: € 150.000,-

Bouwer:  Meyn Foodprocessing Technology:


Bijzonder monument voor Jacob in Oostzaan


•14 september 2014: boekpresentatie Zaanse parels, met een hoofdstuk over het monument voor Jacob   •maart 2014: het monument is opgenomen in de toeristische autoroute van de ANWB door ‘het land van Jacob’, in het kader van de tentoonstelling Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester.   •4 oktober 2013: Het onderhoud aan het monument door de gemeente laat helaas veel te wensen over. Dagblad Zaanstreek wijdde er een groot artikel aan.   •maart 2011: Het monument voor Jacob siert het voorblad van het Burgerjaarverslag 2010 van de Gemeente Oostzaan   •november 2010: Jacob in Rabobank ledenmagazine Dichterbij   •15 oktober 2010: Monument onthuld!   •5 oktober 2010: Monument in wording   •2 juni 2010: Onthulling monument op 15 oktober 2010   •21 juli 2009: Rabobank overhandigt cheque aan Stichting voor monument   •21 januari 2009: Realisatie van monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen   spectaculair gestart   


Oostzaan heeft een bijzonder monument voor Jacob Cornelisz.! Na jarenlange inspanningen van de Stichting prijkt er sinds 15 oktober 2010 een prachtig kunstwerk ter ere van Jacob in het hart van het dorp. Het monument bevindt zich op het Kerkplein bij het nieuwe gemeentehuis, de kerk en het theater. De Stichting heeft in Eva Stache, architect te Oostzaan, een bevlogen kunstenares gevonden die geheel belangeloos een uniek en – letterlijk en figuurlijk – veelzijdig ontwerp heeft gemaakt voor een eigentijds kunstwerk. Haar ontwerp verleidt passanten om even halt te houden, beter te kijken en om het monument heen te lopen. Het sluit aan bij de moderne uitstraling van het nieuwe gemeentehuis en is toch historisch verantwoord, vol verwijzingen naar Jacobs leven en werk.


Het monument bestaat uit vier parallel opgehangen platen van roestvrij staal en kunststof, die zich binnen een roestvrijstalen ‘omlijsting’ van ca. 2 x 2 meter bevinden. Het geheel rijst op uit het water, verwijzend naar Jacobs afkomst uit het ‘Waterland’. Op de rand van het waterelement staat een passend citaat uit Jacobs levensbeschrijving door Karel van Mander (1604). Wie recht vóór het kunstwerk staat ziet het portret van Jacob, dat in drie dimensies is uitgespaard uit de platen. Dit portret is nauwgezet overgenomen van het schilderij uit circa 1530 van Dirck Jacobsz., zoon van Jacob Cornelisz., in het Toledo Museum of Art (USA). Wie rondom het monument loopt wordt verrast door de effecten die de verschillend gevormde platen, de kabbelende golfjes in het water, de verlichting, het zonlicht en de schaduwen teweeg brengen. Net als middeleeuwse olieverfschilderijen zoals die van Jacob zal het monument er op elk moment van de dag anders uitzien, en kun je er als beschouwer steeds weer nieuwe details en effecten in ontdekken.


Het monument kan in zijn geheel worden gezien als een hedendaagse versie van een middeleeuws schilderij: het is opgebouwd uit verschillende lagen – verf in het schilderij, staal en kunststof in het monument – die een zekere mate van transparantie vertonen. De schilderijen van Jacob Cornelisz. ontlenen hun kwaliteit en charme aan deze transparantie, die Eva Stache zo overtuigend heeft weten te vertalen in hedendaags materiaal. De platen bevinden zich in de hoek van een verder lege omkadering van roestvrij staal. Jacob lijkt op het punt te staan om deze omlijsting te gaan invullen; zijn hand en penseel steken al een stukje buiten de rechthoekige vorm van de platen, klaar om aan het werk te gaan. Wat zal hij in dat lege kader gaan maken? Het is aan de fantasie van de beschouwer om daar invulling aan te geven…


Het kunstwerk is vervaardigd door Meyn Food Processing Technology B.V. uit Oostzaan. Voor het bedrijf was dit een bijzondere en uitdagende afwisseling van hun gebruikelijke werkzaamheden, namelijk de productie van machines voor vleesverwerking. De roestvrijstalen en kunststof platen waarvan Meyn deze machines maakt, worden met behulp van laserstralen tot op de millimeter nauwkeurig in de juiste vorm gemaakt en van uitsparingen op exact de juiste plekken voorzien. Deze techniek heeft Meyn ook toegepast bij het laseren van de platen voor het monument. Het ontwerp van Eva Stache is in de computer ingelezen, waarna de laserstralen zelfs de fijnste details, zoals Jacobs gezicht en zijn schilderspalet, in de platen zichtbaar hebben gemaakt.


Sponsors

De Stichting is Eva Stache en Meyn Food Processing Technology B.V. bijzonder dankbaar voor hun enthousiaste en onbaatzuchtige inzet. Ook zijn wij verheugd over de financiële steun en betrokkenheid van diverse sponsors uit de regio. Dankzij hun bijdragen krijgt Jacob Cornelisz. in zijn geboorteplaats Oostzaan het eerbetoon dat hem toekomt


Bron: http://www.jacobcornelisz.nl/stichting/bijzonder-monument-voor-jacob-in-oostzaan/


MONUMENT FOR JACOB CORNELISZ. VAN OOSTSANEN


Location: Oostzaan

Realisation: 2010

Client: Stichting Jacob Cornelsz. van Oostsanen

Constructor: Tentij, Heemskerk

Costs: € 150.000,-

Builder:  Meyn Foodprocessing Technology:


Special monument for Jacob in Oostzaan    • 14 September 2014: book presentation Zaanse pearls, with a chapter about the monument for Jacob    • March 2014: the monument is included in the ANWB's tourist car route through 'the land of Jacob', in the context of the Van Oostsanen exhibition - the first Dutch master    • 4 October 2013: Unfortunately, the maintenance of the monument by the municipality leaves much to be desired. Dagblad Zaanstreek devoted a large article to it.   • March 2011: The monument for Jacob adorns the cover page of the 2010 Annual Report of the Municipality of Oostzaan   • November 2010: Jacob in Rabobank member magazine Dichterbij    • October 15, 2010: Monument revealed!

• 5 October 2010: Monument in the making    • 2 June 2010: Unveiling of the monument on 15 October 2010    • 21 July 2009: Rabobank hands over check to Stichting voor monument    • 21 January 2009: Realization of monument for Jacob Cornelisz. van Oostsanen started spectacularly


After years of efforts by the Foundation there has been a beautiful work of art in honor of Jacob in the heart of the village since 15 October 2010. The monument is located on the Kerkplein near the new town hall, the church and the theater. The Foundation has found in Eva Stache, architect in Oostzaan, a passionate artist who has created a unique and - literally and figuratively - versatile design for a contemporary work of art. Her design tempts passers-by to stop, to look better and to walk around the monument. It fits in with the modern look of the new town hall and is nevertheless historically justified, full of references to Jacobs' life and work.


The monument consists of four parallel suspended plates of stainless steel and plastic, which are located within a stainless steel 'frame' of approx. 2 x 2 meters. The whole rises out of the water, referring to Jacob's descent from the 'Waterland'. On the edge of the water element is a suitable quote from Jacob's life description by Karel van Mander (1604). Who stands right in front of the artwork sees the portrait of Jacob, which has been cut out of the plates in three dimensions. This portrait has been carefully taken from the painting from circa 1530 by Dirck Jacobsz., Son of Jacob Cornelisz., In the Toledo Museum of Art (USA). Whoever walks around the monument is surprised by the effects that the differently shaped plates, the rippling waves in the water, the lighting, the sunlight and the shadows bring about. Just like medieval oil paintings like Jacob's, the monument will look different at any time of the day, and you can discover new details and effects in it as a viewer.


The monument can be seen in its entirety as a contemporary version of a medieval painting: it is made up of different layers - paint in the painting, steel and plastic in the monument - that show a certain degree of transparency. The paintings of Jacob Cornelisz. derive their quality and charm from this transparency, which Eva Stache has managed to translate so convincingly into contemporary material. The plates are located in the corner of a further empty stainless steel frame. Jacob seems to be about to fill this frame; his hand and brush are already a bit outside the rectangular shape of the plates, ready to go to work. What will he make in that empty frame? It is up to the imagination of the viewer to give substance to that ...


The artwork is manufactured by Meyn Food Processing Technology B.V. from Oostzaan. For the company, this was a special and challenging change from their usual activities, namely the production of machines for meat processing. The stainless steel and plastic sheets from which Meyn makes these machines are accurately made to the millimeter with the help of laser beams and are provided with exactly the right spots. Meyn also applied this technique to the laser for the plates in front of the monument. The design of Eva Stache was read into the computer, after which the laser beams made even the finest details, such as Jacobs face and his painter's palette, visible in the plates.


About the artist

Eva Stache, Hungarian of origin and moved to Oostzaan in 1992, has had its own architectural firm since 1998, with special attention to sustainable and energy-efficient building methods. Her field of activity ranges from residential construction to various forms of non-residential building up to and including buildings for care, from new construction to restoration. In addition, she has designed, among other things, sets and costumes for more than forty stage performances. Installations and graphic work by her hand are on display at home and abroad.


Sponsors

The Foundation is Eva Stache and Meyn Food Processing Technology B.V. very grateful for their enthusiastic and unselfish commitment. We are also delighted with the financial support and involvement of various sponsors from the region. Thanks to their contributions, Jacob Cornelisz. receaves in his hometown Oostzaan the tribute that comes to him


Source: http://www.jacobcornelisz.nl/stichting/bijzonder-monument-voor-jacob-in-oostzaan/