ECO AAN DE ZAAN

ECO AAN DE ZAAN WORMERVEER

 

Locatie: Wormerveer

Realisatie: in ontwikkeling

Opdracht: Eco aan de Zaan

Constructeur: Tentij, Heemskerk

BVO: 3000m2

PROGRAMMA VAN EISEN VOOR ECO AAN DE ZAAN

 

Datum: 29 maart 2018

 

De nieuw te bouwen / realiseren ECO AAN DE ZAAN gemeenschap aan de Tulpstraat nr. 18 te Wormerveer, dient te voldoen tenminste aan de volgende duurzaamheids- energie- en ecologische eisen:

 

Sociaal concept

•Gaat uit van de noodzaak van een energienul, ecologisch en klimatologisch verantwoord samenleving;

•Ruimte biedt voor verschillende doelgroepen, bereid om zich aan de strenge duurzaamheidsregels te houden;

•Ruimte biedt voor grote en kleine portemonnees;

•Ruimte biedt voor samenwerking op hele diverse culturele gebieden;

•Ruimte biedt voor maatschappelijke ontwikkelingen;

•Ruimte biedt voor onderwijs.

 

Materialen

•Alle gebruikte materialen zijn ecologisch verantwoord;

•Alle gebruikte materialen voldoen aan de eisen van circulariteit;

•Er wordt met nadruk gebruik gemaakt van ecosysteem diensten;

•Alle bestaande materialen worden getracht om hergebruikt te worden. Kan dat niet dan wordt gekeken naar een circulaire benutting elders;

•Er worden geen materialen weggegooid (asbest en andere schadelijke materialen vormen een uitzondering).

 

Afval

•Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van afvalvrij leven.

•In dat kader wordt gekeken naar hergebruik van afval binnen de gemeenschap

 

Monitoring

•Alle gebruikte materialen worden getoetst op hun levenscyclus;

•Alle gebruikte en bestaande materialen worden getoetst op CO2 opslag, CO2 uitstoot, opname van vervuilende stoffen en afgifte van vervuilende of schadelijke stoffen;

•Alle gebouwen - herontwikkeling of nieuwbouw - worden tijdens tenminste een jaar gemonitord op: energieverbruik, luchtvervuiling, productie van voedsel. De manier van monitoring dient nog nader bepaald te worden.

 

Openbare ruimtes - gemeenschappelijke gebieden

•De openbare en gemeenschappelijke ruimtes - herontwikkeling of nieuwbouw - voldoen aan de bouwbesluit;

•De openbare en gemeenschappelijke ruimtes - herontwikkeling of nieuwbouw en exterieur en interieur - voldoen aan de eisen van circulariteit;

•De openbare en gemeenschappelijke ruimtes zijn bedoeld voor alle deelnemers en hun exploitatie en onderhoud is de verantwoordelijkheid van de VvE;

 

Woningen en gemeenschappelijke gebouwen

•Alle woningen en gemeenschappelijke gebouwen- herontwikkeling of nieuwbouw - voldoen tenminste aan de bouwbesluit

•Alle woningen en gemeenschappelijke gebouwen - herontwikkeling of nieuwbouw en exterieur en interieur - voldoen aan de eisen van circulariteit.

•Alle woningen en gemeenschappelijke gebouwen - herontwikkeling of nieuwbouw en exterieur en interieur - voldoen aan de eisen van energieneutraliteit en ecologie.

 

Parkeren

•Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van auto’s

•Als het niet anders kan wordt er gebruik gemaakt van gezamenlijke elektrische auto’s of openbaar vervoer

•Pas als het helemaal niet anders kan wordt gebruik gemaakt van gewone eigen persoon auto’s.

 

Energiehuishouding gebouwen

•Alle gebouwen zijn koudenbruggen vrij

•Alle gebouwen zijn energienul

•Er worden zo min mogelijk gebruik gemaakt van niet duurzame installaties

•Rc waardes zijn minimaal 6,5 m2 K/W voor wanden en daken en 5 m2 K/W voor begane grondvloeren

•U waardes van ramen en deuren zijn minimaal 0,8 W/ m2K

•Ventilatie is natuurlijk

 

Energieopwekking

•Alle gebruikte energie wordt ook opgewekt

•Er wordt gekeken naar diverse manieren van energieopwekking.

•Er wordt gekeken naar diverse manieren om de energievraag te verminderen

 

Voedselproductie

•Op alle mogelijke vlakken, horizontaal of verticaal wordt voedsel verbouwd.

•De geproduceerde voedsel is voor eigen gebruik en de surplus voor verkoop.

 

ECO AAN DE ZAAN WORMERVEER

 

Location: Purmerend

Realisation: work in process

Client:Eco aan de Zaan

Constructor: Tentij, Heemskerk

Surface: 3000m2

PROGRAM OF REQUIREMENTS FOR ECO ON THE SIDE

 

Date: March 29, 2018

 

The new to be built / realized ECO TO THE ZAAN community at the Tulpstraat nr. 18 in Wormerveer, must meet at least the following sustainability energy and ecological requirements:

 

Social concept

• Assumes the necessity of an energy, ecological and climatologically responsible society;

• Offers space for different target groups, prepared to comply with the strict sustainability rules;

• Offers space for large and small wallets;

• Offers scope for cooperation in very diverse cultural areas;

• offers space for social developments;

• Offers space for education.

 

Materials

• All materials used are ecologically sound;

• All materials used meet the requirements of circularity;

• Use is made of ecosystem services with emphasis;

• All existing materials are tried to be reused. If that is not possible, then a circular utilization will be looked at elsewhere;

• No materials are thrown away (asbestos and other harmful materials are an exception).

 

Waste

• We look at the possibilities of waste-free living.

• In that context, the reuse of waste within the community is examined

 

Monitoring

• All materials used are tested for their life cycle;

• All used and existing materials are tested for CO2 storage, CO2 emissions, the inclusion of pollutants and the release of polluting or hazardous substances;

• All buildings - redevelopment or new construction - are monitored for at least one year on: energy consumption, air pollution, food production. The way of monitoring has yet to be determined.

 

Public areas - common areas

• The public and common areas - redevelopment or new construction - comply with the building decree;

• The public and common areas - redevelopment or new construction and exterior and interior - meet the requirements of circularity;

• The public and common areas are intended for all participants and their operation and maintenance is the responsibility of the VvE;

 

Housing and communal buildings

• All housing and communal buildings - redevelopment or new construction - at least comply with the building decree

• All houses and communal buildings - redevelopment or new construction and exterior and interior - meet the requirements of circularity.

• All houses and communal buildings - redevelopment or new construction and exterior and interior - meet the requirements of energy neutrality and ecology.

 

Parking

• Cars are used as little as possible

• If there is no other option, joint electric cars or public transport will be used

• Only when there is no other option is it possible to use ordinary own person cars.

 

Energy management buildings

• All buildings are free of cold bridges

• All buildings are energy zero

• Non-sustainable installations are used as little as possible

• Rc values ​​are at least 6.5 m2 K / W for walls and roofs and 5 m2 K / W for ground floor floors

• U values ​​of windows and doors are at least 0.8 W / m2K

• Ventilation is natural

 

Energising

• All energy used is also generated

• We look at various ways of generating energy.

• We look at various ways to reduce energy demand

 

Food production

• Food is grown on all possible surfaces, horizontally or vertically.

• The produced food is for own use and the surplus for sale.

ECO AAN DE ZAAN IN DE MEDIA

 

https://www.deorkaan.nl/eco-aan-de-zaan-aan-de-tulpstraat-in-wormerveer/

 

Eco aan de Zaan heeft een intentieovereenkomst met Gemeente Zaanstad gesloten om aan de Tulpstraat 18 in Wormerveer een ecodorp te beginnen.

 

Er is nu nog een school gevestigd. Het project moet geheel ‘milieubewust’ verlopen, zowel op het gebied van ontwerpen, bouw, gebruik als sloop.

 

Volgens Eco aan de Zaan gaan twintig inwoners “een ecologisch en energieneutraal buurtje ontwikkelen aan de Tulpstraat.”

 

Plannen van Eco aan de Zaan (“een gemeenschap die op een gezonde en natuurlijke manier met elkaar en de Aarde wil omgaan”) van drie jaar geleden betroffen het Chromos-terrein in Krommenie de Saenden-velden achter station Wormerveer.

 

De website wordt al twee jaar niet bijgewerkt maar op Facebook is meer informatie over Eco a/d Zaan te vinden.

 

Vanmiddag (21 maart) wordt door wethouder Addy Verschuren aan de Tulpstraat tussen 16.00-17.00 het startschot (milieuvriendelijk) voor het ecodorp gelost.